ارتباط تلفني: 09354043535
ارتباط پيامكي: 5000234315
مستندات وب سرویس

در زیر متد ها و نحوه استفاده از هر متد شرح داده شده است .


نام متد sms_send : این متد برای ارسال پیامک از طریق وب سرویس استفاده خواهد شد . این متد 8 پارامتر ورودی دریافت میکند که شامل : username,password,sender_number,reciever_number,note,ersal_flash,onlysend,date خواهد بود .

پارامتر ها :

 – username : نام کاربری مورد استفاده در سامانه پیامک  [اجباری]

 – password : رمز عبور مورد استفاده در سامانه پیامک [اجباری]

 – sender_number : شماره ارسال کننده در سامانه پیامک  [اجباری]

 – reciever_number : شماره دریافت کننده پیامک  [اجباری]

– note : متن پیامک ارسالی  [اجباری]

 – ersal_flash : آیا پیامک به صورت فلش ارسال شود یا خیر ( مقدار true یا false دریافت میکند ) [اختیاری]

– onlysend : جهت ارسال سریع بدون وقفه در زمان ارسال پیامک ( ارسال پیامک با تاخیر 15 ثانیه به مشترک انجام خواهد شد) [اختیاری]

– date : تاریخ ارسال پیامک ( مورد استفاده جهت پیامک های ارسال در آینده ) [اختیاری]


نام متد send_sms_array : این متد برای ارسال پیامک از طریق وب سرویس و دریافت اطلاعات به جای دریافت تک به تک به صورت آرایه دریافت میشوند . کلیه پارامتر های ورودی دقیقا مشابه متد send_sms خواهد بود .


نام متد  sms_postalcode_count : این متد جهت دریافت تعداد شماره های موجود در یک کدپستی در یک استان مورد استفاده قرار میگیرد .

پارامترها :

 – postalcode : کدپستی مورد نظر شما ( مثل 81948)  [اجباری]

– ostan : کد پیش شماره استان موردنظر ( مثل 311)  [اجباری]


نام متد is_number_in_blacklist :  این متد برای شناسایی یک شماره موبایل از نظر این که آیا این شماره در لیست سیاه مخابرات وجود دارد یا خیر استفاده میشود .

پارامترها :

 – number : شماره موبایل موردنظر شما [اجباری]


نام متد sms_credit : این متد برای استعلام میزان موجودی کاربر موردنظر استفاده میشود . مقدار بازگشتی به ریال خواهد بود .

پارامتر ها :

– username : نام کاربری موردنظر در سامانه پیامک [اجباری]

– password : رمزعبور موردنظر در سامانه پیامک [اجباری]


نام متد sms_user_info : این متد برای دریافت اطلاعات کاربر موردنظر استفاده میگردد . مقداربازگشتی به صورت آرایه خواهد بود .

پارامترها :

 username : نام کاربری موردنظر در سامانه پیامک [اجباری]

– password : رمزعبور موردنظر در سامانه پیامک [اجباری]


نام متد  sms_deliver : استعلام وضعیت پیامک با شناسه ارسال شده

پارامترها :

 –  smsid : شناسه یکتای پیامک ارسال شده جهت استعلام [اجباری]


نام متد  sms_add_number : این متد برای افزودن شماره جدید به دفتر تلفن کاربر استفاده میگردد .

پارامترها :

 – username : نام کاربری مورد استفاده در سامانه پیامک [اجباری]

– password : رمزعبور مورداستفاده در سامانه پیامک[اجباری]

– fullname : نام کامل مربوط به شخص [اجباری]

– number : شماره همراه شخص[اجباری]

– catid : شناسه دسته بندی هدف که شخص در آن قرار خواهد گرفت .[اجباری]

– gender : جنسیت شخص ( خانم / آقا )

– fullname_en : نام شخص به انگلیسی

– gender_eng : جنسیت شخص به انگلیسی ( Mr/Miss)


نام متد  sms_receive_list : دریافت لیست پیامک های دریافتی کاربر از طریق وب سرویس 

پارامترها :

 – username : نام کاربری مورد استفاده در سامانه[اجباری]

– password : رمز عبور مورداستفاده در سامانه[اجباری]

– number : شماره خط اختصاصی کاربر مورد استفاده در سامانه [اجباری]

– catid : شناسه دسته بندی پیامک های دریافتی

– start : شناسه شروع لیست پیامک ها

– perpage : تعداد پیامک های دریافتی در هر صفحه

– read : نشانه گذاری پیامک ها به صورت خوانده شده ( true یا false)

——————————–

مستندات وب سرویس
آخرين ابزارهاي کلار اس ام اس  
Close